MỘT SỰ THAY ĐỔI ĐẾN CHÓNG MẶT, NÂNG TẦM THƯƠNG HIỆU